Dnia 04 marca 2016 r. (piątek) o godz. 18.00 odbędzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w Domu Gromadzkim.
Proponowany porządek obrad :
1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja Prezesa o zaistniałych od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wydarzeniach oraz o podjętych przedsięwzięciach.
5. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach grantowych oraz o uzyskanych dotychczas dotacjach .
7. Przyjęcie Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych i uzupełniających do bilansu za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2015
9. Sprawy bieżące i organizacyjne i wolne wnioski
10. Zakończenie obrad
Zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz wszystkich chętnych do pracy na rzecz Nawojowej Góry.
Jan Węgrzyn
Prezes Zarządu