Zgodnie z § 7 Statutu Sołectwa Nawojowa Góra zwołuję Zebranie Wiejskie.

Zebranie odbędzie się 15 kwietnia (piątek) 2016 r w Domu Gromadzkim w Nawojowej Górze o godz. 18:00 – I termin, godz. 18:15 – II termin.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie proponowanego porządku obrad.

2. Wybór protokolanta.

3. Informacja dotycząca Światowych Dni Młodzieży.

3. Sprawozdanie z realizacji zadań w sołectwie w 2015 r.

4. Informacja dot. odnowienia nagrobka ś.p. M. Pałasińskiej.

5. Informacja dot. wykonania koncepcji zagospodarowania działki w centrum wsi Nawojowa Góra.

6. Informacja dot. realizacji grantów przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry z pomieszczeń Domu Gromadzkiego przekazanych na rzecz Sołectwa.

8. Sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakończenie zebrania.