plakat inwazja

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Spokojnie to tylko inwazja”

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Spokojnie to tylko INWAZJA”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, zwane dalej „Organizatorem” oraz Galeria Kamienny Kwiatek, zwana dalej "Współorganizatorem".

II. Cel i tematyka konkursu

Tematyką Konkursu jest roślinność inwazyjna oraz skutki jej obecności w naszym ekosystemie.

Celem konkursu jest:

1. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu.

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej.

3. Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

5. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

III. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs „Spokojnie to tylko INWAZJA” adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych fotografią, głównie mieszkańców powiatu krakowskiego.

2. Konkurs dzieli się na dwie kategorie wiekowe:

a) szkoły podstawowe i gimnazja – l kategoria wiekowa

b) szkoły ponadgimnazjalne i dorośli – II kategoria wiekowa

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/-ów lub opiekunów prawnych.

IV. Zasady konkursu

1. Kompletne zgłoszenie do udziału w Konkursie obejmuje zdjęcia przesłane drogą mejlową (zgodnie z opisem w punkcie V.1) oraz kartę zgłoszenia dostarczoną do Współorganizatora osobiście lub pocztą - patrz pkt V.2.

2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone max. 3 zdjęcia.

3. Wszystkie zdjęcia zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG, zalecane parametry to: rozdzielczość 300 dpi, minimalna wielkość dłuższego boku 2000 pikseli oraz maksymalna wielkość pliku 20 MB.

4. Zdjęcia nie mogą posiadać ramek, znaków wodnych lub napisów.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć:

a) o rażąco niskiej jakości technicznej,

b) naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie.

7. Zdjęcia zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

8. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

9. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę temat, wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych zdjęć.

10. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wybierze cztery, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz zdjęcia wyróżniające się w każdej kategorii wiekowej.

11. W I kategorii wiekowej: pierwszą nagrodą jest aparat fotograficzny ..., drugą nagrodą jest zestaw gadżetów.

12. W II kategorii wiekowej: pierwszą nagrodą jest lornetka ..., drugą nagrodą jest zestaw gadżetów.

13. W obu kategoriach wiekowych przewidywany jest wybór zdjęć dodatkowych, wyróżnionych, które nagrodzone będą, wraz z miejscami pierwszymi i drugimi, prezentacją podczas wystawy, o której mowa poniżej, z zastrzeżeniami punktu IV.16.

14. Zdjęcia, które zajęły pierwsze i drugie miejsca oraz zdjęcia wyróżnione zostaną zaprezentowane podczas wystawy „Spokojnie to tylko INWAZJA”, która odbędzie się w galerii Kamienny Kwiatek w Nawojowej Górze przy ul. Gwoździec 35, w II połowie października 2017 r. O dokładnej dacie wystawy informować będą plakaty, a także informacje na stronach internetowych Organizatora oraz Współorganizatora Konkursu.

15. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród.

16. W przypadku niskiej jakości nadesłanych prac Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wystawy „Spokojnie to tylko INWAZJA”, ograniczając się do prezentacji zwycięskich prac na stronach internetowych Organizatora oraz Współorganizatora. W takiej sytuacji w sprawie przekazania nagród Organizator lub Współorganizator będzie kontaktował się ze zwycięzcami indywidualnie.

17. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach Organizatora oraz Współorganizatora.

18. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

V.  Zgłaszanie zdjęć na Konkurs

1. Zdjęcia należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora i numer kolejny zdjęcia (np. kowalski1, kowalski2). Zdjęcia można nadsyłać najpóźniej do 10 września 2017 roku (włącznie).

2. Podpisaną kartę zgłoszenia, będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Galerii "Kamienny Kwiatek", ul. Gwoździec 35, 32-065 Nawojowa Góra najpóźniej do dnia 10 września 2017 roku (włącznie, liczy się data stempla pocztowego). W przypadku korespondencji wysyłanej po 5 września 2017 roku zalecane jest dostarczenie osobiste karty zgłoszenia lub wysyłka listem poleconym z podaniem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. numeru przesyłki. Ostateczny termin przyjmowania kart zgłoszeń nadsyłanych pocztą to 15 września, poza kartami, dla których będzie podany numer przesyłki.

VI. Jury

dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz - pracownik naukowy, wykładowca w Zakładzie Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka licznych publikacji, uczestnik wielu ekspedycji naukowych. Mieszkanka Krzeszowic.

Krzysztof Kamiński – fotograf, projektant architektury, absolwent Politechniki Krakowskiej. Zdobywca II i III miejsca w I Otwartym Konkursie Fotograficznym "Powiat krakowski w obiektywie". Autor przewodnika po Gruzji i Armenii oraz artykułów o tematyce podróżniczej do Gazety Wyborczej, magazynu Sens i dwutygodnika Myśliborskie Wieści.

Więcej informacji na stronie: www.krzysztof-kaminski.com

Dagmara Kwiatek-Kamińska – artystka malarka. Studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa, w pracowni tkaniny artystycznej oraz w pracowni technik fotograficznych. W 1998 r. otrzymała nagrodę Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Krakowa, a w 2014 nagrodę Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Ponad 20 wystaw indywidualnych w wielu miastach w Polsce i za granicą.

więcej informacji na: www.dagmarakwiatek.republika.pl

VII.  Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej oraz w materiałach Organizatora oraz na stronach internetowych oraz w materiałach innych instytucji informujących o konkursie i osobach nagrodzonych, a także na reprodukcję nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć.

2. Wszystkie zreprodukowane i powiększone zdjęcia biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność uczestników.

3. Przekazanie zdjęć konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca zdjęcia konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

4. Przystępując do konkursu, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest niezbędna dla udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją konkursu oraz jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji konkursu dane osobowe uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.

5. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora oraz Współorganizatora, ew. na stronach patronów konkursu. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Współorganizator.

7. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu i wysłanie karty zgłoszenia Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

8. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące, uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

9. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

10. Dodatkowe informacje odnośnie konkursu udzielane będą pod numerem telefonu 601475628.

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

12. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.kamiennykwiatek.eu, www.nawojowa-gora.pl, www.gminakrzeszowice.pl

13. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.