Zarząd Stowarzyszenia :

 • Jan Węgrzyn - Prezes Stowarzyszenia
 • Iwona Pisz - Stecz - Wiceprezes
 • Elżbieta Surowiec - Skarbnik
 • Jan Kanty Wójcik - Sekretarz
 • Damian Sobczyk - Członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna:

 • Marek Łuczyński - Przewodniczący
 • Lucyna Stryczek
 • Jacek Kisielak

Walne Zgromadzenia Nadzwyczajne Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry, które odbyło się 26 czerwca 2015 roku, wybrało na pierwszą Kadencję:

Zarząd Stowarzyszenia:

Dnia 26 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 17.00 odbędzie się Zgromadzenie Nadzwyczajne w Domu Gromadzkim.
Proponowany porządek obrad :domgromadzki
1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad
2. Wybór przewodniczącego, sekretarza, komisji skrutacyjnej
3. Wybór władz Stowarzyszenia
3.1 Zarządu
3.2 Komisji Rewizyjnej

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju Nawojowej Góry.
Stowarzyszenie  realizuje swe cele poprzez:

 1. inicjowanie i występowanie z wnioskami do władz gminy, powiatu i województwa  w zakresie całokształtu zagadnień dotyczących Nawojowej Góry;
 2. współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz organizacjami społecznymi, grupami ludzi zamierzającymi realizować cele dla dobra mieszkańców, innymi stowarzyszeniami, placówkami dydaktyczno-wychowawczymi, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych;
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;
 4. prowadzenie i wspieranie inicjatyw lokalnych;
 5. aktywizowanie środowiska lokalnego w zakresie: kultury, sztuki, historii, oświaty, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz działalności charytatywnej;
 6. kształtowanie więzi międzypokoleniowych poprzez działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 7. upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, w tym równych szans kobiet i mężczyzn;
 8. przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji;
 9. kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 10.  prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu;
 11. prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej;
 12. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 13. działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia;
 14. podejmowanie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości;
 15. działanie na rzecz poprawy infrastruktury technicznej wsi.


Stowarzyszenie prowadzi następujące rodzaje działalności pożytku publicznego:

 1. prowadzenie różnych form rozwoju kulturalnego i oświatowego dla mieszkańców Sołectwa przez organizację szkoleń i występów artystycznych;
 2. wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego wśród dzieci i dorosłych;
 3. podtrzymywanie narodowych i regionalnych tradycji (patriotycznych i ludowych) wśród mieszkańców Sołectwa, Gminy Krzeszowice  i Powiatu Krakowskiego,
 4. pomoc dla mieszkańców Sołectwa potrzebujących wsparcia;
 5. organizacja wycieczek edukacyjnych oraz zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego oraz wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej;
 6. organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców sołectwa, gminy i powiatu;
 7. współpraca z miejscowym klubem sportowym w organizacji życia sportowego dzieci i młodzieży;
 8. współpraca z miejscowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami celem realizacji zadań statutowych.

 

Dane KRS: STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH NAWOJOWEJ GÓRY

Podkategorie