PLAKAT

 

REGULAMIN

I PIESZEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO

"Śladami Rycerza”

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nawojowej Góry

Partnerzy :

Sołtys wraz z Radą Sołecką

LKS Górzanka

OSP Nawojowa Góra

Kółko Rolnicze

2. CELE RAJDU:

 • Popularyzacja turystyki pieszej

 • Poznanie walorów przyrody okolic Nawojowej Góry oraz jej historii

 • Integracja środowiska

 • Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu

 • Promocja Gminy Krzeszowice i jej walorów turystycznych

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Rajdzie mogą brać udział wszyscy chętni w patrolach 3 – 5 osobowych.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 w Rajdzie jest zapewnienie opieki osoby dorosłej. Imienne zgłoszenia należy składać osobiście w Filii Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nawojowej Górze, ul. Nawoja 90 w terminie od 2109.2015 do 24.09.2015 w godzinach jej otwarcia. Wpisanie się na listę uczestników Rajdu świadczy o akceptacji regulaminu Rajdu.

Rajd odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.

W trakcie Rajdu każdy uczestnik powinien przestrzegać bezwzględnie przepisów i zasad kodeksu ruchu drogowego, szczególnie w części dotyczącej ruchu pieszych.

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są w szczególności do:

 • Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez patrolowych poszczególnych patroli.

 • Posiadania dokumentu tożsamości.

 • Przemieszczania się zwartą grupą.

 • Przy przekraczaniu jezdni-drogi patrolowi zabezpieczają przejście i przeprowadzają patrol ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo.

 • Tempo marszu nadaje patrolowy i jest ono dostosowane do tempa najwolniejszego uczestnika.

 • Wszelkie niedyspozycje zdrowotne bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorom Rajdu, patrolowemu, opiece medycznej Rajdu.

 • Obowiązują zachowania proekologiczne.

 • Podczas rajdu można fotografować.

4. TERMIN I TRASA RAJDU:

Rajd odbędzie się 26 września 2015r. od godziny 14:30

Trasa rajdu pieszego /około 5 km/ :

Start : Dom Gromadzki w Nawojowej

Meta : LKS Górzanka

Na mecie quiz z wiedzy o Nawojowej Górze

5. Podczas rajdu organizatorzy gwarantują:

 • Szczegółowy opis trasy Rajdu

 • Posiłek na mecie Rajdu - pieczone ziemniaki

 • Nagrody niespodzianki w konkursach

 • Pierwszą pomoc medyczną

6. PROGRAM RAJDU:

14:30 -15:00 Zbiórka, wyjście patroli na trasę .

17:00 Przyjście patroli na metę.

17:15 Rozwiązywanie quizu.

17:30 Poczęstunek.

18:00 Zakończenie Rajdu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestników Rajdu obowiązuje:

 • Znajomość Regulaminu Rajdu

 • Stosowanie się do zaleceń organizatorów

 • Ostateczna interpretacja regulaminu Rajdu należy do organizatora